Interessekonflikter i skog (prosjekt)

Skogen er verdifull for mange, og derfor er det mange som engasjerer seg i skogen. Med dette undervisningsopplegget er det lagt opp til én feltdag med med for- og etterarbeid, slik at elevene får fordype seg i de grunnleggende verdiene i skog. Deretter skal de presentere sine funn og sine synspunkter for hverandre, samtidig som de lytter til sine medelever. Kanskje kan en avsluttende debatt føre frem til et kompromiss i forvaltningen av skogen?

Undervisningsopplegget er laget i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund, SABIMA og Skoleskogen, med økonomisk støtte fra Den naturlige skolesekken.


Mål

 

Tidsbruk

1/2 - 1 dag i felt + 8 timer på skolen

I tillegg kommer elevenes egeninnsats.

 

Undervisningsopplegget

Undervisningsopplegget består av en kombinasjon av læringsressurser, faktaark til elever og veiledninger til læreren. Metodeheftet er det sentrale dokumentet, resten kan ses på som valgfritt. De ulike elementene som presenteres her, er også henvist til i metodeheftet.

1 Metodehefte

 - guider deg gjennom prosessen og gir idéeer til hvordan dere kan motivere, planlegge, gjennomføre, presentere og evaluere

2 Sentrale begreper

 - oppgave som hjelper elevene å lære seg nye begreper innen skogbruk, friluftsliv og biomangfold

3 Verdier i skog

 - presentasjon av verdiene i skog sett fra skogbrukets, friluftslivets og det biologiske mangfoldets side

4 Mennesket og skogen

 - en bildekavalkade om verdiene i skog

5 Hogst i bynære områder

 - en film om hogst og hvilke hensyn som tas

6 Fotografier

 - et stort bildearkiv som presenterer skogens verdier, og forslag til hvordan fotografiene kan brukes.

7 Forvaltning av skog

 - lover, regler og sertifiseringsordninger for forvaltning av skog

 8 Partsinnlegg

 - innlegg fra åtte ulike parter i saken (f. eks. Norges Skogeierforbund, Naturvernforbundet og Friluftsrådenes Landsforbund)

 9 Feltarbeid

 - forslag til feltarbeid